Tel: 2662032100 | MailSSS

Διακήρυξη Πλειοδοτικής Δημοπρασίας Εκποίησης Ακινήτων

Κοινωφελές Ίδρυμα Παξών (Κ.Ι.Π.)

Διακήρυξη Πλειοδοτικής Δημοπρασίας Εκποίησης Ακινήτων

άρθρα 42§2 και 24§2-4 του Ν.4182/13)

Το ίδρυμα με την επωνυμία: «Κοινωφελές Ίδρυμα Παξών» με αριθμό φορολογικού μητρώου 800265213, που εδρεύει στον Γάιο Παξών, όπως αυτό εκπροσωπείται νόμιμα από το Διοικητικό του Συμβούλιο και ειδικότερα από τον Πρόεδρό του και Δήμαρχο Παξών Σπυρίδωνα Βλαχόπουλο σύμφωνα με το καταστατικό του Ιδρύματος 140/Α Βασιλικό διάταγμα από 10-05-1951, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 7481-04-2013, αφού έλαβε υπόψη του:

Α) την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με αριθμό 2 της 30ης Απριλίου 2018 περί εκποίησης ακινήτων ιδιοκτησίας του Ιδρύματος

Β) την εγκριτική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πατρών με αριθμό 167/2019

Γ) τις διατάξεις του νόμου 4182/2013 (άρθ.24§2-4 του Ν.4182/13 - ΦΕΚ 185/Α’/10-9-2013 «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών, Σχολαζουσών Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις»).

Δ) τις διατάξεις της εγκυκλίου ΑΔΑ/ΒΙΚΤΗ-ΔΣ3

Προκηρύσσει

Πλειοδοτική δημοπρασία για την εκποίηση: α) ελαιοκτήματος στην θέση Σουλάνενα Δημοτικού Διαμερίσματος Γαϊου του Δήμου Παξών εμβαδού τετρακοσίων ενενήντα τετραγωνικών μέτρων και ογδόντα δύο εκατοστών (490,82) του τετραγωνικού μέτρου με εντός αυτού δεκατεσσάρων (14) ελαιοδένδρων, όπως αυτό αποτυπώνεται και περιγράφεται στο υπό στοιχεία Α, Β, Γ, ….. Ν, Α από Αυγούστου 2015 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Ευστάθιου Κάντα, ευρισκόμενο εκτός οικισμού, μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο και το οποίο συνορεύει επί πλευρών Α,Β,Γ-Ζ με ιδιοκτησία κληρονόμων Μαντζαβίνου, επί πλευρών Η, Θ –Κ με ιδιοκτησίες Κορκοτσάκη και αδελφών Ζερμπά και από πλευράς Ν, Α με την επαρχιακή οδό Γαϊου – Μογγονησίου.

Το εν λόγω ελαιόκτημα εκποιείται με την υποχρέωση του τελικού πλειοδότη να παραχωρήσει δουλεία διόδου εμβαδού περίπου 100 τετραγωνικών μέτρων υπέρ του Δήμου Παξών, όπως η δίοδος αυτή περιγράφεται στο ανωτέρω αναφερόμενο τοπογραφικό διάγραμμα υπό αριθμούς και στοιχεία: 1,2-7 και Ζ,Ε, Δ-Α για εξυπηρέτηση αναγκών των δημοτών της περιοχής.

β) ελαιοκτήματος στη θέση Καμπάνη – Δέσκου δημοτικής ενότητας Φουντάνας (Πλατάνου) δημοτικού διαμερίσματος Μαγαζιών του Δήμου Παξών έκτασης περίπου επτακοσίων εβδομήντα τετραγωνικών μέτρων (770τ.μ.) με εντός αυτού μερικών καχεκτικών ελαιοδένδρων, προερχόμενου από δωρεά εκ μέρους του Ιατρού Σπυρίδωνος Κρητικού, όπως αυτό περιγράφεται και εμφαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα του Διονυσίου Σικελιανού με στοιχεία 1,2,3,-1 μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο.

Κατά το χρονικό διάστημα από 30/03/2021 έως 31/05/2021 και ώρα (12.00 μ.μ.) κλειστές έγγραφες προσφορές θα κατατίθενται με απόδειξη κατάθεσης στη συμβολαιογράφο Παξών Ιωάννα Βλάσση του Σταματίου, (ταχυδρομική διεύθυνση: Γάιος, Παξοί 49082, ηλεκτρονική διεύθυνση:gvlassi15@gmail.com, τηλεφ. επικοινωνία: 0030 26620 32225, κιν. 0030 6974073923) ορισθείσα ως υπαλλήλου της πλειοδοτικής δημοπρασίας εκ μέρους του Δ.Σ. του Ιδρύματος ιδιοχείρως με απόδειξη παραλαβής ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορές, στη ταχυδρομική διεύθυνση.

Τιμή πρώτης προσφοράς για την εκποίηση του α) ακινήτου ορίζεται το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000 €) ενώ του β) ακινήτου ορίζεται το ποσόν των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€).

Οι όροι, οι προϋποθέσεις υποβολής φακέλου προσφοράς, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κλπ αναφέρονται με λεπτομέρεια εντός της σχετικής διακήρυξης όπως αυτή έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών (www.minfin.gr), Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας – Ανακοινώσεις – Κοινωφελείς Περιουσίες. Η κατά τον νόμο Αρμόδια Αρχή είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Γάιος Παξών 01-04-2021

Ο Πρόεδρος του Κ.Ι.Π.

Σπυρίδων Βλαχόπουλος

 
{