Tel: 2662032100 | MailSSS

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΚΔΑΠ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Νομός ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Δήμος Παξών

Γραφείο Δημάρχου

Παξοί, 26 / 07 / 2021

Αρ. Πρωτ.: 2521

 

Γάιος, Παξοί

Τ.Κ. 49082

info@paxi. gr

2662360312

2662032051

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΚΔΑΠ)

Σε λειτουργία  για πρώτη φορά το ΚΔΑΠ Παξών

Λειτούργησε για πρώτη φορά φέτος, έστω και λίγες ημέρες δεδομένων των συνθηκών, το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης του Δήμου Παξών, που αφορά σε παιδιά από 5 έως 12 ετών, με δωρεάν δραστηριότητες και δημιουργική απασχόληση.

Πρόκειται για την πρώτη πιλοτική προσπάθεια του Δήμου, στην οποία ανταποκρίθηκαν πολλά παιδιά. Ωστόσο, από την νέα ακαδημαϊκή χρονιά και συγκεκριμένα από την 1η Σεπτεμβρίου, θα έχουν την ευκαιρία 32 ωφελούμενοι να εγκριθούν και να απασχοληθούν στο ΚΔΑΠ Παξών ενώ υπάρχει και η δυνατότητα της δεύτερης βάρδιας με επιπλέον 32 ωφελούμενους, ανάλογα με τη ζήτηση.

Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να συμπληρωθούν οι σχετικές αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά το αργότερο έως τις 3 Αυγούστου ενώ η φοίτηση θα αφορά από τον προσεχή Σεπτέμβριο έως τις 31 Ιουλίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες ή περισσότερο καθοδήγηση μπορείτε να καλείτε στο κιν:6972307554

Υπεύθυνη του προγράμματος, με σχετική απόφαση δημοτικού συμβουλίου, έχει οριστεί η Βούλα Απέργη (πρόεδρος του σώματος και πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου).

Πρόκειται για το πρόγραμμα μέσω της δράσης εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής – ΚΔΑΠ ΕΣΠΑ (ΕΕΤΑΑ) Α.Ε. έτους 2021-2022 και θα λειτουργεί στο Σχολικό Κέντρο Παξών.

Οι αιτήσεις

(Υποβολή αιτήσεων αποκλειστικά από 19/7/2021 έως 03/8/2021)

Αφορά παιδιά ηλικίας 5-12 ετών (έτος γέννησης 2009-2016)

Ο Δήμος Παξών προς διευκόλυνση-ενημέρωση των γονιών/κηδεμόνων που ενδιαφέρονται να εγγράψουν τα παιδιά τους στο ΚΔΑΠ του Δήμου μέσω της παραπάνω δράσης.

Καλεί:

Κάθε ενδιαφερόμενη Αιτούσα-μητέρα ή πατέρα (με δικαστική απόφαση επιμέλειας τέκνων) ή κηδεμόνα (που έχει έγγραφη απόφαση επιμέλειας)

Να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στη δράση από 19/7/2021-03/8/2021.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στην εφαρμογή που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ https://www.eetaa.gr/

Συνοπτική περιγραφή πρόσκλησης

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στην παρούσα Πρόσκληση, έχουν

α) οι εργαζόμενες στην Ελλάδα, που είναι μισθωτές πλήρους ή μερικής απασχόλησης, αορίστου ή ορισμένου χρόνου ή με εργόσημο ή άλλες μορφές ευέλικτης απασχόλησης ή αυτοαπασχολούμενες

β) οι άνεργες, οι οποίες διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο.

*Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης στην παρούσα Πρόσκληση, οι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. (α' και β' βαθμού) και των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α. Επισημαίνεται ότι δεν είναι δικαιούχοι της Δράσης και οι συνταξιούχοι.

Προϋποθέσεις εγγραφής

Κάθε αιτούσα μητέρα απαιτείται να γνωρίζει όλα τα προσωπικά της στοιχεία (ΑΦΜ δικό της, ΑΦΜ συζύγου, ΑΜΚΑ δικό της και των παιδιών, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail) και να έχει:

1. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου και για αλλοδαπές μητέρες εκτός ΕΕ αντίγραφο άδειας διαμονής σε ισχύ

2. Προσωπικούς κωδικούς (taxisnet), που θα χρησιμοποιηθούν για την υποβολή της αίτησής της και κωδικούς (taxisnet) του συζύγου της για τη συναίνεση του ετέρου μέλους

3. Προσοχή επείγον εκκαθαριστικό σημείωμα-φορολογική δήλωση έτους 2020 (εισοδήματα 1/1/2020-31/12/2020)

4. Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα σύμφωνα με τη φορολογική δήλωση να μην υπερβαίνει τα 27.000 ευρώ (αν έχει έως 2 παιδιά), τα 30.000 ευρώ (έως 3 παιδιά), τα 33.000 ευρώ (έως 4 παιδιά) και τα 36.000 ευρώ (έως 5 παιδιά)

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ισοδύναμο έγγραφο που να έχει εκδοθεί μετά την 31/12/2020 και για αλλοδαπές μητέρες επίσημα μεταφρασμένο

6. Δικαιολογητικά απασχόλησης:

Μισθωτές (αυτόματη άντληση στοιχείων από το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ *Σε περίπτωση προβλήματος 1. Βεβαίωση εργοδότη και 2. αναγγελία πρόσληψης), Περιστασιακή απασχόληση με Εργόσημο (1. Βεβαίωση εργοδότη, 2. εργόσημο, 3. αυτοασφάλιση 50 ένσημα),  Εργάτρια Γης-ΟΓΑ-ΕΦΚΑ (1. Βεβαίωση εργοδότη, 1. Βεβαίωση ΕΦΚΑ για εργασία τουλάχιστον 2 μήνες),

Αυτοαπασχολούμενη (1. Έναρξη επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ, 2. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 περί μη διακοπής επιτηδεύματος, 3. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή τελευταίο ειδοποιητήριο πληρωμής),

Συμμετοχή σε ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, Μονοπρόσωπη ΕΠΕ (1. Τελευταίο καταστατικό, 2. Πιστοποιητικό μη λύση ΓΕΜΗ, 3. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 περί μη διακοπής επιτηδεύματος, 3. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή τελευταίο ειδοποιητήριο πληρωμής),

Αυτοαπασχολούμενη στον πρωτογενή τομέα (1. βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή 2. σε περίπτωση οφειλής έγγραφο ειδοποίησης ασφαλιστικού φορέα για καταβολή εισφορών)

7. Δικαιολογητικά Ανεργίας (Αντλούνται αυτόματα από τον ΟΑΕΔ)

Ειδικές περιπτώσεις:

1. Αλλοδαπές μητέρες: Αντίγραφο άδειας διαμονής σε ισχύ για χώρες εκτός ΕΕ, αντίγραφο διαβατηρίου και πρόσφατο μεταφρασμένο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

2. Δικαιολογητικά αναπηρίας (εάν υπάρχουν)

3. Χήρος/χήρα: Ληξιαρχική πράξη θανάτου συζύγου

4. Διαζευγμένη: Αντίγραφο διαζευκτηρίου ή λύση συμφώνου συμβίωσης ή έντυπο μεταβολών της Δ.Ο.Υ. (Μ1)

5. Σε διάσταση: Έντυπο μεταβολών ατομικών στοιχείων στη Δ.Ο.Υ. (Μ1) πριν την ημερομηνία της πρόσκλησης

6. Αιτών άνδρας: Δικαστική απόφαση επιμέλειας ή πράξη συνεπιμέλειας

Πολλά από τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα αντληθούν αυτόματα μέσω του συστήματος (π.χ. εκκαθαριστικό, απασχόληση ως μισθωτές, άνεργες) ενώ όσα δικαιολογητικά δεν αντλούνται αυτόματα θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά με επισύναψη αρχείου (upload).

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ αποκλειστικά από 10/8/2021-12/8/2021.

Για να δείτε αναλυτικά την Πρόσκληση και τα δικαιολογητικά ακολουθήστε τον σύνδεσμο: https://www.eetaa.gr/.../16072021_prosklisis_enarmonisi...

Με εκτίμηση,

Ο Δήμαρχος Παξών

Βλαχόπουλος Σπυρίδων
{