Tel: 2662032100 | MailΔημόσια γνωστοποίηση για πρόσληψη ειδικού συνεργάτη στο δήμο Παξών

OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Γάιος Παξών 28/12/2018

ΠΕΡΙΦ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Αρ. Πρ. 4467

ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΤΗΛ 2662032100

FAX:2662032051

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΗΜΑΡΧΟΥ  ΠΑΞΩΝ

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ  ΣΤΟ   ΔΗΜΟ  ΠΑΞΩΝ

Ο Δήμαρχος  ΠΑΞΩΝ

αφού έλαβε υπ' όψιν:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της      Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2.Την απόφαση 121 /2018 Δημάρχου Παξών , περι αποδοχής παραίτησης  από 1/8/2018  της μέχρι σήμερον υπηρετούσα ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ κας ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ του  ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ -ΝΙΚΟΛΑΟΥ στο   ΔΗΜΟ ΠΑΞΩΝ .

3.Την αναγκαιότητα αντικατάστασης  της  ανωτέρω ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

4.Τις διατάξεις  163 Ν.3584 /2007

5.Την  αριθμ 55/74802 /29-12-2010  εγκύκλιο  του ΥΠΕΣ.Α.Η.Δ

6.Τον ΟΕΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΞΩΝ

7.Tην ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου σε τομείς δραστηριοτήτων του ΔΗΜΟΥ           ΠΑΞΩΝ  και ειδικότερα  στην υποστήριξη του αυτοτελούς γραφείου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ  /ΝΕΣ

να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης Eιδικού Συνεργάτη, στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

-Ηλεκτρονική διαχείριση, εφαρμογή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και διαχείριση αρχειακού υλικού

- Διαχείριση και χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων και εφαρμογών και ειδικότερα σε        εφαρμογές που χρησιμοποιούνται σε ΟΤΑ

-  Προτάσεις αξιολόγησης και διαχείρισης θεμάτων οικονομικού περιεχομένου

-  Αξιολόγηση και διαχείριση δημόσιων πόρων

Ειδικότερα, ο ειδικός συνεργάτης θα έχει συμβουλευτικό ρόλο και θα εισηγείται  προτάσεις για επιπλέον χρηματοδοτήσεις του Δήμου μέσω αναπτυξιακών προγραμμάτων, θα ασχολείται µε την κατάθεση προτάσεων αξιοποίησης των  οικονομικών πόρων του Δήμου ,θα προτείνει βελτιωτικές/διορθωτικές κινήσεις για τη

 

 

πορεία των οικονομικών δεδομένων του Δήμου., καθώς επίσης και κάθε άλλη εργασία σχετική µε την ειδικότητά του η οποία µπορεί να του ανατεθεί από τον ∆ήµαρχο και ότι άλλο περιγράφεται στις προαναφερθείσες θεματικές ενότητες. Θα τοποθετηθεί στο  γραφείο Δημάρχου.

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται.

Β) Τίτλος σπουδών Πανεπιστημίου σχετικός με θέματα οικονομικών επιστημών , ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.

Γ) Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελτικό τοµέα σε θέµατα οικονομικών -λογιστικών  υπηρεσιών, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης  , που αποδεικνύεται είτε µε επιστηµονική ενασχόληση (συµµετοχή σε συνέδρια, οµάδες εργασίας κλπ.) είτε με επαρκείς γνώσεις και εμπειρία από την ενασχόλησή τους στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης (κατώτατο χρονικό διάστημα ενασχόλησης σε ΟΤΑ ή ΝΠΠΔ 2 μήνες).

Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Δ)Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Για την πλήρωση της παραπάνω θέσης, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Αίτηση

β) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνει ότι έχει τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους δημοτικούς υπαλλήλους του Α΄ μέρους του Ν. 3584/2007, (άρθρα 11 έως και 17) και ότι σε περίπτωση επιλογής του θα προσκομίσει όλα τα προβλεπόμενα από την παρ. 3 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων διορισμού.

γ)  Αντίγραφο του απαιτούμενου τίτλου σπουδών,

δ) Βιογραφικό σημείωμα, συνοδευόμενο από αποδεικτικά εμπειρίας στο ζητούμενο γνωστικό αντικείμενο,

ε) Αντίγραφο πτυχίου ξένης γλώσσας

στ) Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

 

Προηγούνται της επιλογής οι υποψηφιοι  δημότες  του ΔΗΜΟΥ ΠΑΞΩΝ [εντοπιόοτητα ]

Η επιλογή θα γίνει από το Δήμαρχο Παξών , ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του την καταλληλότητα του προσλαμβανομένου (σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 163 του Ν. 3584/07).

Η παρουσα γνωστοποίηση θα δημοσιευτεί σε μία τοπικη ή εφημερίδα του  Νομού

Κερκύρας  εβδομαδιαία ή ημερήσια   , στην ιστοσείδα του  ΔΗΜΟΥ  και με αποδεικτικό στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων  με βιογραφικό σημείωμα  και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέχρι την ΠΕΜΠΤΗ   10/01/2019  και ώρα 12.00  στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΌΛΟΥ  του  ΔΗΜΟΥ ΠΑΞΩΝ [Αρμόδιος :ΜΗΤΣΙΑΛΗΣ ΣΩΦΡΟΝΗΣ Προϊστάμενος του Δήμου Παξών  τηλ 26620 32100-2662360300 ]τiς εργάσιμες ημέρες από 09.00 έως 12.00 .

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Βλαχόπουλος Β. Σπυρίδων

 

 

 

 

 

 

 

 
{