Tel: 2662032100 | MailSSS

Πρόσληψη ΟΚΤΩ (8) ατόμων με σύμβαση εργασίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     ΠΑΞΟΙ   23/5/2023                                    .

ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ                        Αριθμ. Πρωτοκ. : 1749

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Πρόσληψης  συνολικά  ΟΚΤΩ    (8   )  ατόμων   με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου με μερική απασχόληση  ορισμένου χρόνου  [ΔΕ  ΟΔΗΓΩΝ , ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ,ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ , ΥΕ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ]  για την καλυψη εποχιακών αναγκών του ΔΗΜΟΥ ΠΑΞΩΝ , που εδρεύει στους Παξούς , της Περιφερειακής Ενότητας Κερκύρας

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν.4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ. Α΄/16.3.2018).

2. Την υπ' αριθμ. 3-10/2023  (ΑΔΑ: 6ΥΞΕΩΞΞ-ΓΥΓ ) Απόφαση της ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Παξών με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού 2023 ανταποδοτικού χαρακτήρα».

3. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 35516 /24-4-2023 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Παξών ανταποδοτικού χαρακτήρα», προς το Υπουργείο Εσωτερικών.

4. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 38684 /3-5-2023 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία εγκρίθηκαν, μεταξύ άλλων, για τον Δήμο Παξών ΟΚΤΩ  (8) θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.

5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Παξών (ΦΕΚ 310/τ.Β΄/15-02-2013) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και την υπ' αριθμ. πρωτ. 1348/06-05-2022 βεβαίωση του Δημάρχου Παξών, περί ύπαρξης κενών θέσεων.

6. Την με αριθ. πρωτ. 391/15-2-2023 βεβαίωση του Δήμου Παξών, περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού  της παρούσας ανακοίνωσης.

7. Την βεβαιωση ΔΗΜΟΥ ΠΑΞΩΝ περι υπάρξεως κενων θέσεων στις συγκεκριμένες ειδικότητες  με ΑΠ 1409/5-5-2023

8. Την έγκριση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ απο ΑΣΕΠ ΑΠ 19866/2023/1/2023 /18-5-2023

 

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ΟΚΤΩ   (8 ) ατόμων για ΕΠΟΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  )  του Δήμου Παξών, που εδρεύειστους Παξούς  Κέρκυρας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

Δήμος Παξών

(ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Παξοί

Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας

ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ

*Από την υπογραφή της σύμβασης  για  ΟΚΤΩ ΜΗΝΕΣ

(ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ )

1

102

Δήμος Παξών

(ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Παξοί

Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

*Από την υπογραφή της σύμβασης  για  ΟΚΤΩ ΜΗΝΕΣ

(ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ )

4

103

Δήμος Παξών

(ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Παξοί

Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας

ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

*Από την υπογραφή της σύμβασης  για  ΟΚΤΩ ΜΗΝΕΣ

(ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ )

1

104

Δήμος Παξών

(ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Παξοί

Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

*Από την υπογραφή της σύμβασης  για  ΟΚΤΩ ΜΗΝΕΣ

(ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ )

2

 

 

** Οι επιλεγέντες/είσες οφείλουν να προσκομίσουν κατά την πρόσληψη στον Φορέα πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ.  Γ.Π.Δ11οικ./31252/2021 (ΦΕΚ 2332/τ.Β΄/2-6-2021) ΚΥΑ Υπουργική Απόφαση, υπευθυνη δήλωση περι ικανοτητος για την την εκτελεση εργασιών για τις οποιες προσλαμβάνονται , οτι δεν διώκονται ποινικά και οτι έχουν ή δεν έχουν κωλυμα οκταμήνου

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

1) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής

2) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ' ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει).

3) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) .

 

102,103,104

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (τελευταίο εδάφιο περ. στ΄ παρ. 1 άρθρου 40 Ν. 4765/2021).

Οι υποψήφιοι/εςόλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Παξών(περ. στ΄ του άρθρου 12 του Ν. 4765/2021 και της υπ' αριθμ. πρωτ.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/835/οικ.8660/17-5-2021διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Εσωτερικών).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα  γραφεία της υπηρεσίας μας  ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΑΞΩΝ και ειδικότερα στην υπηρεσία ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ -ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ   κ ΜΗΤΣΙΑΛΗ ΣΩΦΡΟΝΗ  εντός  προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού  ή κοινοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες (§ 10 άρθρο 21 Ν.2190/1994).Πληροφορίες ιστοσελιδα ΔΗΜΟΥ ΠΑΞΩΝ ,ΔΙΑΥΓΕΙΑ  και info@paxi.gr

Ο    Δήμαρχος ΠΑΞΩΝ

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Β ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

 

 
{