Tel: 2662032100 | MailSSS

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για εκμίσθωση σχολικού κυλικείου

ΑΔΑ: ΨΡΧΟ46ΜΧΩ5-1ΟΝ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ

EΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΞΩΝ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΞΩΝ

Ταχ. δ/νση: Βλαχοπουλάτικα Γαΐου Παξών Τηλ :2662031372

E-mail: mail@dim-profit.ker.sch.gr Πληροφορίες: Χρονοπούλου Ιωάννα

 

Βλαχοπουλάτικα Γαΐου Παξών

17/10/2023

Αριθμός Πράξης 17

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(για εκμίσθωση σχολικού κυλικείου)

Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικού Κέντρου Παξών και Νηπιαγωγείου Παξών:

 

Α. Προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη πλειοδότη μίσθωσης του κυλικείου του Σχολικού Κέντρου Παξών που εδρεύει στα Βλαχοπουλάτικα Παξών με αριθμό μαθητών για το σχολικό έτος 2023-2024 εκατόν ογδόντα (180), τον οποίο διαγωνισμό θα διενεργήσει τριμελής επιτροπή όπως αναφέρεται στο Πρακτικό 16/26-10-2023 με ΑΔΑ: Ω8Η3ΩΞΞ-Ψ95,

Β. Καθορίζει τους όρους του διαγωνισμού ως εξής:

1.      Τόπος και χρόνος του διαγωνισμού

*Ο διαγωνισμός    θα   γίνει    στο Σχολικό Κέντρο Παξών στις 30 Νοεμβρίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

*Ο φάκελος με την οικονομική προσφορά και τα δικαιολογητικά θα κατατίθεται στο γραφείο της Διευθύντριας του Σχολικού Κέντρου κατά τις ημερομηνίες Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2023 και Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023 και κατά τις ώρες από 09:00 έως 13:00.

* Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την 29η.11.2023 και ώρα 13:00 δεν θα γίνονται δεκτές.

*Η αποσφράγιση των κλειστών προσφορών, θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού κατά την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, παρουσία της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού και των συμμετεχόντων.

2.      Διάρκεια μίσθωσης

Οι συμβάσεις ισχύουν για εννέα χρόνια, αρχίζουν από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και λήγουν την 30η Ιουνίου του ενάτου έτους, χωρίς καμία περαιτέρω παράταση.

 

3.    Υπολογισμός μοριοδότησης

Ανάδοχος κηρύσσεται αυτός που θα συγκεντρώσει τα περισσότερα μόρια, όχι αυτός που θα υποβάλλει την υψηλότερη προσφορά.

Η μοριοδότηση γίνεται ως εξής:

Ι. Όση είναι η προσφορά τόσα θα είναι και τα μόρια, δηλαδή, για κάθε μονάδα (ευρώ) προσφοράς υπολογίζεται ένα (01) μόριο.

II.    Για κάθε χρόνο προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου υπολογίζεται ένα (01) μόριο. Το σύνολο των μορίων λόγω προϋπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα εννέα (09) μόρια.

III.   Για την πολυτεκνική ιδιότητα υπολογίζονται μόρια ως ακολούθως:

-Πολύτεκνος υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου: πέντε (05) μόρια.

-Υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου προερχόμενος από πολυτεκνική οικογένεια:τρία (03) μόρια.

IV.   Μονογονεϊκή ιδιότητα: τέσσερα (04) μόρια

V.  Πιστοποιημένος από τον ΕΦΕΤ υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου: επιπλέον ένα (01) μόριο.

VI.    Πιστοποιημένος είτε μέσω ΕΟΠΠΕΠ είτε μέσω εναλλακτικών σχημάτων (ΕΣΥΔ): δεκαπέντε (15) μόρια.

Στην περίπτωση που οι πρώτοι στον αριθμό μορίων είναι δύο ή περισσότεροι η Επιτροπή τους ζητάει να προσκομίσουν την επόμενη εργάσιμη ημέρα νέα έγγραφη προσφορά, η οποία δεν πρέπει να είναι σε καμία περίπτωση χαμηλότερη από την αρχική.

Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη εργάσιμη ημέρα μέχρι να υπάρξει ένας με τον υψηλότερο αριθμό μορίων. (παρ.16 Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16.05.2008 (ΦΕΚ 1003 /30.05.2008 τεύχος Β).

Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερομένους ορίζεται στα 4 Ευρώ ανά μαθητή ετησίως (189 εργάσιμες ημέρες) και θα αποτελεί ποσό εκκίνησης κατά τη διαδικασία του σχετικού διαγωνισμού.

4.    Δικαιούχοι - Μη δικαιούχοι συμμετοχής στο διαγωνισμό

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

α) Φυσικά πρόσωπα καθώς και δημοτικά νομικά πρόσωπα.

β) Πολίτες των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας. Το επίπεδο γλωσσομάθειάς τους για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων τους διαπιστώνεται από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. (παρ.2 Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16.05.2008 (ΦΕΚ 1003 /30.05.2008 τεύχος Β), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Φ2/1553/129578/Δ1/04.08.2016 (ΦΕΚ 2646/25.08.2016 τεύχος Β')

Δε γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό:

α) Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση. β) Συνταξιούχοι.

γ) Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο σύμφωνα με τα άρθρα 4, (παρ. 1, 2, 3 και 4), 5, 7, 8 και 9 του ν. 3528/2007 ΦΕΚ 26 τ.Α΄/9.2.07.

δ) Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού Σχολείου. Κατ' εξαίρεση, γίνονται δεκτοί στον διαγωνισμό ανάδοχοι εκμετάλλευσης κυλικείου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Σχολείου στην ακόλουθη περίπτωση: εφόσον εκμεταλλεύονται σχολικό κυλικείο, η σύμβαση μίσθωσης του οποίου λήγει πριν από την αναμενόμενη κατά το άρθρο 2 έναρξη ισχύος της σύμβασης του εν λόγω διαγωνισμού.

5.    Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα κατατίθενται σε φάκελο, ξεχωριστό της προσφοράς. 1.Απαραίτητα δικαιολογητικά:

α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία του διαγωνιζομένου για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό

(ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμός Δελτίου ταυτότητας, Διεύθυνση κατοικίας, ΑΦΜ, ΔΟΥ, στοιχεία επικοινωνίας: τηλ., Email).

Σε περίπτωση απουσίας του συμμετέχοντα, θα πρέπει να κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, θεωρημένη του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνει ότι επιτρέπει την κατάθεση του φακέλου συμμετοχής στον διαγωνισμό, σε άλλο πρόσωπο, που θα αναφέρεται επακριβώς στην υπεύθυνη δήλωση.

β) Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ για κάθε μαθητή, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό κλειστό αδιαφανή φάκελο. Ο φάκελος με την οικονομική προσφορά θα κατατεθεί κατά τις ημερομηνίες 28 Νοεμβρίου 2023 και 29 Νοεμβρίου 2023 και κατά τις ώρες από 09:00 έως 13:00. Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την 29η.11.2023 και ώρα 13:00 δεν θα γίνονται δεκτές. Η αποσφράγιση των κλειστών προσφορών, θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού κατά την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, παρουσία της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού και των συμμετεχόντων. Η προσφορά πρέπει να είναι καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Τυχόν διόρθωση μονογράφεται από τον ενδιαφερόμενο. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού κατά τον έλεγχο, αφού καθαρογράψει τη διόρθωση, τη μονογράφει και τη σφραγίζει. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

γ) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας δ) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

ε) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος.

στ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι: «Δεν είμαι φυγόδικος και δεν έχω παραπεμφθεί με βούλευμα για πλημμέλημα ή κακούργημα.»

ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.

η) Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης τουλάχιστον 500 Ευρώ. Το ποσό αυτό θα προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι ως εγγυητική επιστολή τραπέζης, ή με Γραμμάτιο Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της Σχολικής Επιτροπής. Το αποδεικτικό της κατάθεσης θα προστεθεί στο φάκελο με τα δικαιολογητικά. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται στους ενδιαφερόμενους υποψήφιους μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού εκτός του υποψηφίου, στον οποίο κατακυρώθηκε η παραχώρηση του κυλικείου, ο οποίος πρέπει να καταβάλει συμπληρωματικά αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική επιστολή που να καλύπτει συνολικά το 30% του ετήσιου μισθώματος ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Το ποσό αυτό ή η εγγυητική επιστολή παρακρατείται καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και επιστρέφεται μετά τη λήξη της άτοκα, πλην της περιπτώσεως καταγγελίας ή προώρου λήξης της σύμβασης, οπότε καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.

ι) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου δημοσίου ή ιδιωτικού σχολείου, είτε ότι εμπίπτουν στην εξαίρεση του άρθρου 5δ, θεωρημένη του γνησίου της υπογραφής.

ια) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης θεωρημένη του γνησίου της υπογραφής.

ιβ)Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη σχολική επιτροπή

ιγ) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα

ιδ) Πιστοποιητικό δημόσιας αρχής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα γονέα μονογονεϊκής οικογένειας

ιε) πιστοποιητικό του ΕΦΕΤ, ΕΟΠΠΕΠ ή άλλων εναλλακτικών σχημάτων (ΕΣΥΔ)

Οι λοιποί συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών συμμετοχής από την Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού, κατόπιν εγγράφου αιτήματός τους. Για τη συμμετοχή των δημοτικών νομικών προσώπων απαιτούνται όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά εκτός του πιστοποιητικού Εισαγγελίας, της υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 και του αποσπάσματος ποινικού μητρώου. Απαιτείται, όμως, επιπλέον αποδεικτικό έγγραφο του εξουσιοδοτούμενου να συμμετάσχει στον διαγωνισμό ατόμου.

6.    Δικαιολογητικά που ενισχύουν την μοριοδότηση, όπως αυτά αναλύονται

ανωτέρω:

α) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη σχολική επιτροπή.

β) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.

γ) Πιστοποιητικό δημόσιας αρχής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα γονέα μονογονεϊκής οικογένειας.

δ) Πιστοποιητικό του ΕΦΕΤ

ε) Πιστοποιητικό είτε μέσω ΕΟΠΠΕΠ είτε μέσω εναλλακτικών σχημάτων (ΕΣΥΔ)

Για τη συμμετοχή των δημοτικών νομικών προσώπων απαιτούνται όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά εκτός του πιστοποιητικού Εισαγγελίας, της υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 και του αποσπάσματος ποινικού μητρώου. Απαιτείται, όμως, επιπλέον αποδεικτικό έγγραφο του εξουσιοδοτουμένου να συμμετάσχει στο διαγωνισμό ατόμου. Τα δημοτικά πρόσωπα που συμμετέχουν πρέπει να έχουν τη δυνατότητα λειτουργίας σχολικών κυλικείων εκ του καταστατικού τους. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού δύναται κατά την κρίση της να τάσσει εύλογη προθεσμία για την προσκόμιση τυχόν δικαιολογητικών που λείπουν και είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πλην της χρηματικής εγγύησης ή της εγγυητικής επιστολής, τα οποία κατατίθενται μαζί με την προσφορά. (παρ.7 Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16.05.2008 (ΦΕΚ 1003 /30.05.2008 τεύχος Β).

7.    Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού

Για τη διενέργεια του διαγωνισμού, αρμόδια είναι η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την παρούσα προκήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την ανωτέρω αναφερθείσα προθεσμία, ήτοι την 29η.11.2023 και ώρα 13:00, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στους ενδιαφερόμενους, ως εκπρόθεσμες. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. Όσοι παρίστανται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό και έχουν δικαίωμα, μετά τη διενέργεια του διαγωνισμού, να λάβουν γνώση κατόπιν έγγραφης αίτησής τους των δικαιολογητικών συμμετοχής των συμμετεχόντων σε αυτόν.

 

8.    Δημοσίευση του διαγωνισμού

Περίληψη της προκήρυξης του διαγωνισμού νομίμως αναρτάται στο διαδίκτυο, τοποθετείται σε εμφανές μέρος μπροστά στην είσοδο του σχολείου, σε πολυσύχναστους χώρους της περιοχής και δημοσιεύεται τουλάχιστον μία φορά σε δύο τοπικές εφημερίδες και αν δεν υπάρχουν δύο σε μία τοπική εφημερίδα. Η προθεσμία μεταξύ της δημοσίευσης της προκήρυξης και της ημέρας του αρχικού ή του επαναληπτικού διαγωνισμού δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30 ημερών ή των 20 ημερών αντίστοιχα. (παρ.10 Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16.05.2008 (ΦΕΚ 1003 /30.05.2008 τεύχος Β)

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον συμμετέχοντα που θα κηρυχθεί ανάδοχος.

9. Αποτυχία Διαγωνισμού/ Απευθείας ανάθεση

Σε περίπτωση αποτυχίας του διαγωνισμού, αυτός επαναλαμβάνεται με την ίδια διαδικασία. (παρ. 8 Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16.05.2008 (ΦΕΚ 1003 /30.05.2008 τεύχος Β) Σε περίπτωση αποτυχίας και του επαναληπτικού διαγωνισμού, γίνεται απευθείας ανάθεση του κυλικείου σε πρόσωπο που διαθέτει τις νόμιμες προϋποθέσεις, αφού υποβάλλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την απόφαση αυτή. Σε περίπτωση μη ύπαρξης ενδιαφερομένων για απευθείας ανάθεση, μπορεί να γίνει απευθείας ανάθεση σε άτομα του σχολικού περιβάλλοντος, πάσης φύσεως βοηθητικού προσωπικού που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Οι όροι της απευθείας ανάθεσης δεν μπορεί να είναι δυσμενέστεροι των προβλεπόμενων όρων της προκήρυξης. Το ποσό της ανάθεσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ελάχιστο όριο εκκίνησης που καθορίζεται ανωτέρω (παρ.9 Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16.05.2008 (ΦΕΚ 1003 /30.05.2008 τεύχος Β)

10.  Ενστάσεις

Ένσταση κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής κάποιου σε αυτόν, κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, υποβάλλεται εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών από την ημερομηνία διενέργειάς του. Η Επιτροπή υποβάλλει εντός τριών (3) ημερών την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στη Σχολική Επιτροπή που είναι αρμόδια για την κατακύρωση του διαγωνισμού, προκειμένου να αποφανθεί τελικά για την αποδοχή ή την απόρριψή της. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους δεν γίνονται δεκτές. Της ένστασης κατά της συμμετοχής κάποιου στον διαγωνισμό, λαμβάνει γνώση υποχρεωτικά με τη φροντίδα της Επιτροπής αυτός, κατά του οποίου στρέφεται, ο οποίος έχει δικαίωμα να υποβάλει εγγράφως τις απόψεις του ενώπιον της Σχολικής Επιτροπής εντός δύο (2) ημερών από τη γνωστοποίηση

11.  Κατακύρωση του διαγωνισμού από τη Σχολική Επιτροπή

Το αποτέλεσμα του πλειοδοτικού διαγωνισμού, αφού συνταχθεί Πρακτικό, θα τεθεί στην τελική κρίση της Σχολικής Επιτροπής για την αποδοχή του ή όχι. Αρμόδιο όργανο για την κατακύρωση του διαγωνισμού είναι η Σχολική Επιτροπή. Η Σχολική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να μην κατακυρώσει το διαγωνισμό, εφόσον κρίνει τις προσφορές απαράδεκτες ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο κρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ασύμφορο. (παρ.17 Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16.05.2008 (ΦΕΚ 1003 / 30.05.2008 τεύχος Β) Η σύμβαση υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής και από τον υποψήφιο που έχει συγκεντρώσει τα περισσότερα μόρια. (παρ. 31 Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16.05.2008 (ΦΕΚ 1003 /30.05.2008 τεύχος Β).

12.  Υποχρεώσεις εκμεταλλευτή κυλικείου- επικουρία

Η παρουσία του εκμεταλλευτή στο κυλικείο τις ώρες λειτουργίας του είναι απαραίτητη. Δύναται να επικουρείται από πρόσωπο, το οποίο θα πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις εργασίας. Το πρόσωπο το οποίο θα συνεπικουρεί πρέπει απαραιτήτως να πληροί τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τα άρθρα 4 (παρ. 1, 2, 3 και 4), 7, 8 και 9 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ: 26Α/9-2-2007), "Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.". Απαγορεύεται δε η υπεκμίσθωση του κυλικείου ή η καθοιονδήποτε τρόπο ολική ή μερική παραχώρησή του σε άλλο άτομο. Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου σε περίπτωση που δεν διαθέτει βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων του Ε.Φ.Ε.Τ υποχρεούται να το παρακολουθήσει προσκομίζοντας τη σχετική βεβαίωση στη Σχολική Επιτροπή μετά την υπογραφή της συμβάσεως εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου είναι υποχρεωμένος :

α. να ασφαλιστεί στον ΕΦΚΑ

β. να χρησιμοποιεί ταμειακή μηχανή.

γ. να καθαρίζει τον αύλειο χώρο από προϊόντα που πωλούνται στο κυλικείο.

δ. να συμμορφώνεται πλήρως προς τις υποδείξεις της επιτροπής ελέγχου του κυλικείου και του Δ/ντή του σχολείου.

Σε περίπτωση που την εκμετάλλευση του κυλικείου αναλάβει η καθαρίστρια του σχολείου, απαγορεύεται να καθαρίζει τους χώρους του σχολείου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του κυλικείου. Ο καθαρισμός θα γίνεται μετά το ωράριο λειτουργίας του κυλικείου.

Για τη λειτουργία του κυλικείου απαιτείται έκδοση σχετικής άδειας.

Η άδεια λειτουργίας θα πρέπει να βρίσκεται αναρτημένη σε εμφανές σημείο του κυλικείου.

Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου πρέπει να τηρεί αυστηρά τις ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ΔΥ1γ/Γ.Π./οικ.93828 (ΦΕΚ 1183/31.8.2006, τ.Β΄) απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά, με την οποία καθορίζονται τα προσφερόμενα είδη από τα σχολικά κυλικεία. Οι υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των ανωτέρω επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών ρυθμίζονται από την Υ.Δ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967 (ΦΕΚ 2718/τ.Β'/ 8-10-2012), όπως αυτή ισχύει. Τα προς πώληση προϊόντα είναι αυτά που αναφέρονται και ορίζονται από την Υγ. Διάταξη Υ1γ/ Γ.Π/οικ 81025/27.08.2013 (ΦΕΚ 2135/29.08.2013 τεύχος Β').

Οι παραπάνω όροι είναι υποχρεωτικοί. Η παράβαση ενός και μόνο όρου από το μισθωτή θα έχει ως συνέπεια την καταγγελία της σύμβασης.

13.  Καταβολή μισθώματος

Τα μισθώματα των σχολικών κυλικείων αποτελούν έσοδο της αρμόδιας Σχολικής Επιτροπής και εισπράττονται και διατίθενται κατά τις ισχύουσες οικείες διατάξεις. Η καταβολή του μισθώματος θα γίνεται σε (3) δόσεις. Η πρώτη δόση στις 30 Νοεμβρίου, η δεύτερη στις 28 Φεβρουαρίου και η τρίτη στις 31 Μαΐου. Θα λαμβάνεται πάντα υπόψη ο αριθμός των φοιτούντων κατά το σχολικό έτος που πληρώνονται οι δόσεις. Το ύψος των δόσεων θα διαμορφώνεται σύμφωνα με τον τύπο: U = 1/189.α.β.γ, όπου υ= το ύψος των δόσεων, 189 οι εργάσιμες ημέρες του έτους, α= η προσφορά, β= ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών στις ημερομηνίες που καταβάλλονται οι δόσεις, γ= οι εργάσιμες ημέρες λειτουργίας του σχολείου με αντίστοιχη φοίτηση μαθητών για την περίοδο που καλύπτει η δόση. Δεν περιλαμβάνονται στις εργάσιμες ημέρες λειτουργίας του σχολείου, οι ημέρες κατά τις οποίες ο αριθμός των παρόντων στο σχολείο μαθητών είναι κατώτερος από το τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου των φοιτώντων στο σχολείο μαθητών.  Ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών (β) και οι εργάσιμες ημέρες για την περίοδο που καλύπτει η δόση (γ) βεβαιώνονται κάθε φορά από το Διευθυντή του σχολείου.Η μίσθωση των σχολικών κυλικείων κατά οποιονδήποτε τρόπο δεν υπάγεται στις διατάξεις για τις εμπορικές μισθώσεις.

14.  Επιτροπή Ελέγχου λειτουργίας

Με απόφαση της αρμόδιας Σχολικής Επιτροπής του σχολείου συγκροτείται η Επιτροπή Ελέγχου λειτουργίας του σχολικού κυλικείου, η οποία αποτελείται από:

α) Το Διευθυντή του σχολείου ή το νόμιμο αναπληρωτή του. β) Ένα μέλος του συλλόγου γονέων με τον αναπληρωτή του.

γ) Ένα μέλος της Σχολικής Επιτροπής με τον αναπληρωτή του. δ) Ένα μέλος της Μαθητικής Κοινότητας με τον αναπληρωτή του. ε) Έναν Εκπαιδευτικό του σχολείου με τον αναπληρωτή του.

Πρόεδρος της παραπάνω Επιτροπής είναι ο Διευθυντής του σχολείου ή ο αναπληρωτής του, ο οποίος, καλεί τα μέλη σε συνεδρίαση για τη συζήτηση διαφόρων προβλημάτων λειτουργίας του κυλικείου. Για τις συνεδριάσεις τηρούνται σχετικά πρακτικά σε ειδικό βιβλίο πράξεων. Έργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος της ομαλής λειτουργίας του κυλικείου, η διάθεση από αυτό των προβλεπομένων και οριζομένων ειδών από τις ισχύουσες διατάξεις, όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν.

Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται πλήρως προς τις υποδείξεις της επιτροπής ελέγχου του κυλικείου και του Διευθυντή του σχολείου.

15.  Καταγγελία/ Λύση Σύμβασης

Κάθε παράβαση των όρων της παρούσας θα πιστοποιείται από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου λειτουργίας του κυλικείου, η οποία μπορεί να εισηγείται στη σχολική Επιτροπή του σχολείου την καταγγελία της σύμβασης που έχει υπογραφεί, για ουσιώδη λόγο, που οφείλεται στον υπεύθυνο ανάδοχο του κυλικείου. Η Σχολική Επιτροπή κρίνει εάν συντρέχει ή όχι λόγος καταγγελίας της σύμβασης και αποφασίζει αναλόγως, αφού προηγουμένως κληθεί να εκφράσει τις απόψεις του, ο εκμεταλλευτής του κυλικείου.» (παρ. 28 Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16.05.2008 (ΦΕΚ 1003 /30.05.2008 τεύχος Β). Σε περίπτωση μεταστέγασης μέρους του σχολικού συγκροτήματος με μείωση των μαθητών άνω του 20% δύναται ο μισθωτής του κυλικείου να ζητήσει χωρίς χρονικό περιορισμό από τη Σχολική Επιτροπή, είτε τη μείωση του καταβαλλόμενου μισθώματος σε ποσοστό ανάλογο της μείωσης των μαθητών, είτε τη λύση της σύμβασης με δίμηνη τουλάχιστον προειδοποίηση, οπότε δεν καταπίπτει η εγγύηση υπέρ της Σχολικής Επιτροπής. Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία σχολείο ή σχολικό συγκρότημα ενταχθεί σε πρόγραμμα διανομής φαγητού (σχολικά γεύματα), μετά τη σύναψη της σύμβασης μίσθωσης του οικείου σχολικού κυλικείου, ο εκμεταλλευτής αυτού δύναται να ζητήσει χωρίς χρονικό περιορισμό από τη Σχολική Επιτροπή τη λύση της σύμβασης με δίμηνη τουλάχιστον προειδοποίηση, οπότε δεν καταπίπτει η εγγύηση υπέρ της Σχολικής Επιτροπής Όλοι οι παραπάνω όροι, που υποχρεωτικά θα περιλαμβάνονται στις σχετικές συμβάσεις, θεωρούνται και είναι ουσιώδεις, η δε παράβαση και ενός μόνο εξ αυτών θα έχει σαν συνέπεια την καταγγελία της σύμβασης. (παρ. 33 Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16.05.2008 (ΦΕΚ 1003 /30.05.2008 τεύχος Β) Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου έχει την υποχρέωση να αναλάβει υπηρεσία εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη του διδακτικού έτους και στην περίπτωση έκτακτου διαγωνισμού εντός είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Σε διαφορετική περίπτωση, λύεται η συνεργασία και η Σχολική Επιτροπή καταγγέλλει τη σύμβαση.

16.  Γενικοί όροι

Όλοι οι παραπάνω όροι, που υποχρεωτικά θα περιλαμβάνονται στις σχετικές συμβάσεις, θεωρούνται

και είναι ουσιώδεις, η δε παράβαση και ενός μόνο εξ αυτών θα έχει σαν συνέπεια την καταγγελία της σύμβασης.

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης και τις διατάξεις της παρούσης απόφασης. (παρ.12 Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16.05.2008 (ΦΕΚ 1003/30.05.2008 τεύχος Β).


Γ.   Συγκροτεί Επιτροπή διενέργειας του πλειοδοτικού διαγωνισμού που αποτελείται από τους

1. Απέργη Σταυρούλα, Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής

2. Χρονοπούλου Ιωάννα, Διευθύντρια του Σχολικού Κέντρου

3. Μπελτσίδου Έλσα, Προϊσταμένη του Νηπ/γείου Παξών

 

 

 

Πιστό Απόσπασμα Παξοί, 17.10.2023

Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Απέργη Σταυρούλα

 

 
{