Tel: 2662032100 | MailSSS

Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δήμου Παξών σε έξυπνη πόλη

ΑΔΑ: Ε5ΘΓΩΞΞ-ΑΓΡ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                      ΠΑΞΟΙ, 28/12/2023

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                                                                                                              ΑΠ:4861

ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩN

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΞΩΝ ΣΕ ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΞΩΝ

προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό με τίτλο: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δήμου Παξών σε έξυπνη πόλη» του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ στον άξονα προτεραιότητας; «Ψηφιακή Σύγκλιση» του Υπουργείου Εσωτερικών, προϋπολογισμού 1.444.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Παξών / Είδος Αναθέτοντος Φορέα : Ο.Τ.Α

Οδός : Παξοί - Γάιος / Ταχ. Κωδ. :49082

Τηλέφωνο : 2662360300

E-mail: m.tsiolis@gmail.com / Ιστοσελίδα: www.paxoi.gr

Αρμόδιος υπάλληλος: Τσιώλης Μάριος

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος & έχει λάβει αύξοντα αριθμό 274133. Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Παξών www.paxoi.gr όπου θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση & πλήρης πρόσβαση.

3. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης - Κωδικός CPV:

Ομάδα Δαπάνης

Σύστημα Εγκατάστασης

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΤΜΗΜΑ1

ΟΜΑΔΑ Α

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  RTSI-ADVANCE

200.000,00 €

ΟΜΑΔΑ Β

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ

165.000,00 €

ΟΜΑΔΑ Γ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΥΦΥΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

155.000,00 €

ΟΜΑΔΑ Δ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

80.000,00 €

ΤΜΗΜΑ 2

Δημιουργία συστήματος ελέγχου του οδοφωτισμού του Δήμου - Γενική Περιγραφή

241.935,48 €

ΤΜΗΜΑ 3

Βελτίωση της διαχείρισης των υποδομών και της λειτουργίας του Δήμου

263.709,68 €

ΤΜΗΜΑ 4

Προμήθεια και εγκατάσταση διαδραστικών πινάκων σε σχολεία του Δήμου

58.870,97 €

ΣΥΝΟΛΟ

1.164.516,13 €

ΦΠΑ 24%

279.483,87 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%

1.444.000,00 €

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):

Συσκευές τηλεμετρίας (38291000-1) Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες (30200000-10) Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής (48000000-8) Ευφυές Σύστημα Ενεργειακής Απόδοσης (30237475-9 και 71314300-5 και 38551000-2) Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού εφαρμογών (72212000-4) Υπηρεσίες εισαγωγής δεδομένων (72312000-5) Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής (48000000-8) Σύστημα ασύρματης τηλεπικοινωνίας (32510000-1) Συσκευές καταγραφής δεδομένων (31644000-2) Φωτιστικά δρόμων (34993000-4) Όργανα και συσκευές ανίχνευσης και ανάλυσης (38430000-8) Αισθητήρες (35125100-7) Υπηρεσίες συντήρησης συστημάτων (50324100-3) Ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές, εξοπλισμός και αναλώσιμα - φωτισμός (31000000-6) Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες (30200000-1) Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής (48000000-8)

4. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές.

5. Προσφορές υποβάλλονται για όλα τα Τμήματα ή για κάθε Τμήμα ξεχωριστά. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των Τμημάτων για τα οποία θα υποβληθούν προσφορές.

6. Διάρκεια σύμβασης: Η σύμβαση θα έχει διάρκεια δώδεκα(12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Α. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Β. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Γ. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

8. Κριτήριο ανάθεσης: θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος της διακήρυξης.

9. Εγγύηση συμμετοχής : Ορίζεται σε 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ

10. Παραλαβή προσφορών : Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου 2023 (30-12-2023) & ώρα 20:00:00.μ.μ. Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών: Δευτέρα, 05 Φεβρουαρίου 2024 (05-02-2024) και ώρα 23:59:59 μ.μ.. ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή,  στις 09 Φεβρουαρίου 2024 (09-02-2024) και ώρα 11:00:00 π.μ.

11. Χρόνος ισχύος προσφορών: Δώδεκα (12) μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

13. Χρηματοδότηση - Πληρωμή: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Παξών και η χρηματοδότηση προέρχεται από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΣΤΟN ΑΞΟΝA ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ψηφιακή Σύγκλιση» του Υπουργείου Εσωτερικών και από Ιδίους Πόρους του Δήμου Παξών.

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016.

14. Προσφυγές: Σύμφωνα με το άρθρο 360 του Ν.4412/2016- Αναλυτικά στην παράγραφο 3.4 της διακήρυξης

15. Δημοσιεύσεις: Τα πλήρη τεύχη της διακήρυξης & της μελέτης θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ & στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.paxoi.gr ).

16. Η παρούσα αναρτάται στο διαδίκτυο, στο ΚΗΜΔΗΣ και στον Ελληνικό Τύπο.

17. Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 29 Δεκεμβρίου 2023 (29-12-2023) στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Δήμαρχος Παξών

 

ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

 

 
{