Tel: 2662032100 | MailSSS

Αίτηση του ΚΙΠ προς το τριμελές Εφετείο Πατρών για Δικαίωμα εκποίησης περιουσίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

Γνωστοποιούμε ότι έχει ασκηθεί ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πατρών - Εκούσια Δικαιοδοσία κατ΄ άρθρ. 825 Κ.Πολ.Δικη από 2 Ιανουαρίου 2019 αίτηση (αριθμ. καταθ. 19/2019) του Ιδρύματος με την επωνυμία «Κοινωφελές Ίδρυμα Παξών» (Κ.Ι.Π.) που εδρεύει στον Γάιο των Παξών του Ν. Κερκύρας στηριζόμενη στις διατάξεις του άρθρ. 10 §§ 1, 2, 3 και 4 του Ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 185/10-9-2013),  το περιεχόμενο της οποίας έχει επί λέξει ως εξής:

 

Ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πατρών

ΑΙΤΗΣΗ

(Εκούσια Δικαιοδοσία - άρθρ. 825 ΚΠολΔικ).

Του Ιδρύματος με την επωνυμία «Κοινωφελές Ίδρυμα Παξών» (Κ.Ι.Π.) που εδρεύει στον Γάιο των Παξών του Ν. Κερκύρας, όπως αυτό εκπροσωπείται νόμιμα

 

Κοινοποιούμενη: στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που κατοικοεδρεύει στην Πάτρα, ως αρμόδια εποπτεύουσα αρχή

---------------------------------

Ι. Το Κοινωφελές Ίδρυμα με την επωνυμία «Κοινωφελές Ίδρυμα Παξών» (Κ.Ι.Π.) συστάθηκε το Β.Δ. 10-5-1951 (ΦΕΚ τ. Α 140/1951) το οποίο τροποποιήθηκε με το από 15.3.2013 Π.Δ. (ΦΕΚ Β 748/1.4.2013).

Σύμφωνα με την συστατική του πράξη, όπως τροποποιήθηκε κατά τα ανωτέρω,  και ειδικώς το άρθρο 2 αυτής σκοπός του Ιδρύματος είναι «α) η ενίσχυση και συμπλήρωση της παρεχόμενης από το Κράτος και το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ως αυτή παρέχεται από το Κέντρο Υγείας Παξών, το οποίο στεγάζεται εντός οικήματος ιδιοκτησίας του Ιδρύματος το οποίο είχε δωρηθεί από τον Παναγή Ανδρέου Βλαχόπουλο και ευρίσκεται στο Γάιο Παξών (περιοχή Μπογδανάτικα Παξών) με παροχή εξαρτημάτων, οργάνων, ιατροφαρμακευτικού υλικού και εν γένει εξοπλισμού αναγκαίου για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Κέντρου Υγείας και την βελτίωση των ιατροφαρμακευτικών υπηρεσιών στην νήσο Παξών Κέρκυρας, β) η άσκηση κοινωνικής πρόνοιας και η χορήγηση οικονομικών βοηθημάτων σε ασθενείς και αναξιιοπαθούντες κατοίκους της νήσου Παξών Κέρκυρας, γ) η ίδρυση, ο εξοπλισμός, η συντήρηση και η λειτουργίας Μουσείου, Βιβλιοθήκης και Πινακοθήκης στη νήσο Παξών, δ) η χρηματική βράβευση και η χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε αριστούχους συμπολίτες μας μαθητές και φοιτητές που κατοικούν στη νήσο Παξών ή έλκουν την καταγωγή τους από το νησί ε) η οργάνωση και η εν γένει οικονομική και κάθε άλλου είδους υποστήριξη πνευματικών εκδηλώσεων (εκδόσεις βιβλίων, διοργάνωση συνεδρίων, εκθέσεων, διαλέξεων, συναυλιών κλπ).»

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 3 της συστατικής πράξης όπως τροποποιήθηκε κατά τα ανωτέρω «περιουσία του ιδρύματος αποτελούν τα υπό του ιδρυτού εκχωρούμενα περιουσιακά στοιχεία, ως και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία αποκτώμενη με κάθε νόμιμο τρόπο (δωρεάς, κληρονομίας, κληροδοσίας, δημοτικής, εκκλησιαστικής και κάθε άλλης επιχορήγησης, συνδρομής ή εισφοράς σε είδος ή σε χρήμα) εκμίσθωση περιουσιακών στοιχείων του ιδρύματος, πρόσοδοι εκ της ακίνητης περιουσίας αυτού και κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος»

Εξάλλου, το άρθρ. 825 ΚΠολΔ όπως αναδιατυπώθηκε με το άρθρο 77 παρ.3 Ν.4182/2013,ΦΕΚ Α 185/10.9.2013 ορίζει ότι «Κάθε αμφιβολία ή αμφισβήτηση για την ερμηνεία διαθήκης ή άλλης πράξης με την οποία διαθέτονται περιουσιακά στοιχεία με κληρονομία, κληροδοσία ή δωρεά υπέρ του κράτους ή κοινωφελών σκοπών, εφόσον αναφέρεται στον τρόπο της εκκαθάρισης και γενικά της διαχείρισης και της εκτέλεσης της περιουσίας που έχει διατεθεί για το κράτος ή για κοινωφελή σκοπό, υπάγεται στην αρμοδιότητα του Εφετείου της έδρας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που εποπτεύει την κοινωφελή περιουσία. Αν η κοινωφελής περιουσία υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργού Οικονομικών, αρμόδιο είναι το Εφετείο Αθηνών». 

Περαιτέρω, το άρθρο 109 του Συντάγματος ορίζει ότι «1. Δεν επιτρέπεται η μεταβολή του περιεχομένου ή των όρων διαθήκης, κωδικέλλου ή δωρεάς, ως προς τις διατάξεις τους υπέρ του Δημοσίου ή υπέρ κοινωφελούς σκοπού. 2. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η επωφελέστερη αξιοποίηση ή διάθεση, για τον ίδιο ή άλλο κοινωφελή σκοπό, εκείνου που καταλείφθηκε ή δωρήθηκε, στην περιοχή που καθόρισε ο δωρητής ή ο διαθέτης ή στην ευρύτερη της περιφέρεια, όταν βεβαιωθεί με δικαστική απόφαση ότι η θέληση του διαθέτη ή του δωρητή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, για οποιονδήποτε λόγο, καθόλου ή κατά το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου της, καθώς και αν μπορεί να ικανοποιηθεί πληρέστερα με τη μεταβολή της εκμετάλλευσης, όπως Νόμος ορίζει»,

Τέλος, κατά το άρθρο 10 §§ 1, 2, 3 και 4 του εκτελεστικού της ως άνω συνταγματικής διάταξης Ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 185/10-9-2013), που ισχύει από 1-11- 2013, ορίζεται ότι  «1. Περιουσίες που καταλείπονται υπέρ κοινωφελών σκοπών αξιοποιούνται κατά τον τρόπο που όρισε ο διαθέτης ή δωρητής. Απαγορεύεται η μεταβολή τόσο των παραπάνω κοινωφελών σκοπών όσο και του τρόπου και των όρων διαχείρισης της περιουσίας, καθώς και των ορισμών για τον τρόπο διοίκησης της. 2. Αν υπάρχει αμφιβολία περί του περιεχομένου της βούλησης του διαθέτη ή δωρητή ή αμφισβήτηση επ' αυτού, αυτή επιλύεται από το αρμόδιο κατ' άρθρο 825 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δικαστήριο

3. Το κατά την προηγούμενη παράγραφο δικαστήριο αποφαίνεται επίσης, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, επί του εάν η βούληση του διαθέτη ή δωρητή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, για οποιονδήποτε λόγο, καθόλου ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της, και καθορίζει τον τρόπο της επωφελέστερης ή ασφαλέστερης αξιοποίησης της περιουσίας, καθώς και το σκοπό και την περιοχή για την οποία πρέπει αυτή να διατεθεί...»

 

 

ΙΙ. Επειδή περαιτέρω και ενόψει των οικονομικών δεδομένων του Ιδρύματος και ειδικότερα των ελάχιστων εισοδημάτων του από την εκμετάλλευση των περιουσιακών του στοιχείων σε συνδυασμό με τις αυξημένες υποχρεώσεις του έναντι τρίτων (ιδίως φορολογικές υποχρεώσεις, ΕΝΦΙΑ κλπ) έχει καταστεί επί της ουσίας ανενεργός η λειτουργία του Ιδρύματος ενώ παράλληλα το κύριο περιουσιακό του στοιχείο (ήτοι το ακίνητο στο οποίο στεγάζεται η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος) χρήζει άμεσης ανακαίνισης η οποία δεν δύναται να χρηματοδοτηθεί με βάση τα υφιστάμενα οικονομικά του. Υπό τα δεδομένα αυτά για την εκπλήρωση των σκοπών της συστατικής του πράξης του Ίδρυμα πρέπει να αποκτήσει πόρους.

Ειδικότερα το Ίδρυμα προέβη προ του έτους 2010 στην τμηματική ανακαίνιση της Βιβλιοθήκης του εντός της οποίας φυλάσσονται σπάνια επτανησιακής θεματολογίας βιβλία με αποτέλεσμα η ανακαίνιση αυτή να ξαναφέρει τα παιδιά του νησιού στον χώρο. Από το 2010 λειτουργεί Λέσχη Βιβλίου για Παιδιά και Ενήλικες, φιλοξενείται εκεί το Τμήμα Σκακιού του Α.Σ. Ποσειδώνας Παξών, γίνονται πρόβες των Χορωδιών Ενηλίκων και Παιδιών του Πολιτιστικού Συλλόγου Παξών, φιλοξενούνται δράσεις του Φεστιβάλ Παξών, γίνονται προβολές κλπ.

Μέσω όλων αυτών των φορέων εξασφαλίζει μικρό ετήσιο εισόδημα το οποίο όμως δεν φτάνει να καλύψει τα τρέχοντα έξοδα (ΕΝΦΙΑ, λογαριασμούς ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου, διαδικτυακής σύνδεσης).

Στην προσπάθεια κάλυψης των λειτουργικών του εξόδων συμβάλουν ελάχιστα τα έσοδά του από την ενοικίαση του κτιρίου που στεγάζει το Κέντρο Υγείας. Η πολύχρονη αυτή μίσθωση βασίζεται σε σύμβαση πριν 60 χρόνια και το μηνιαίο μίσθωμα για το κτίριο ιδιοκτησίας του Κοινωφελούς Ιδρύματος Παξών, που στεγάζει το Κέντρο Υγείας Παξών, ανέρχεται στο συμβολικό ποσόν των 19,05 ευρώ, το οποίο ακόμα και αν αναπροσαρμοστεί, κατ΄ αποδοχή σχετικού αιτήματος που έχει υποβληθεί προς την αρμόδια Διεύθυνση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι. δεν θα επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών ενώ σε κάθε περίπτωση θα απαιτηθούν και επιπλέον έξοδα για την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης καθώς και για την απαιτούμενη τακτοποίηση των πολεοδομικών υπερβάσεων του κτηρίου.

Το Ίδρυμα δεδομένης της κατάστασης αδυνατεί να προσλάβει βιβλιοθηκονόμο για να ολοκληρώσει την καταλογογράφηση των βιβλίων του που σήμερα ξεπερνούν τους 5000 τόμους. Αδυνατεί να κρατήσει την βιβλιοθήκη ανοικτή ως δανειστική λόγω όλων των παραπάνω. Αδυνατεί να ολοκληρώσει την συντήρηση σπάνιων βιβλίων του.

Μοναδική πρόσβαση στην Βιβλιοθήκη, που βρίσκεται στον 1ο όροφο είναι μεγάλη πέτρινη σκάλα, η οποία στο πίσω μέρος της είναι ακάλυπτη στα στοιχεία της φύσης. Υπάρχει ανάγκη εξασφάλισης πρόσβασης σε ΑΜΕΑ και για αυτό τον λόγο χρειάζεται μελέτη και κατάλληλη διαμόρφωση χωρίς να θιγούν αρχιτεκτονικά στοιχεία του κατά τα άλλα διατηρητέου κτιρίου.

Η πρόσοψη του κτιρίου βρίσκεται σε άθλια κατάσταση και το κόστος επισκευής αυτής υπολογίζεται σε  περίπου 10,000 ευρώ, ενώ το συνολικό κόστος για την ανακατασκευή του κτηρίου (συμπεριλαμβανομένης και της πρόσοψης) που θα καταστήσει εφικτή και ασφαλή την πλήρη επαναχρησιμοποίησή του υπολογίζεται στο ποσό των 30.000 ευρώ.

Περαιτέρω απόδειξη της οικονομικής δυσπραγίας του Ιδρύματος και της αναγκαιότητας εξεύρεσης πόρων για την κάλυψη τρεχουσών υποχρεώσεων του αποτελεί το γεγονός ότι λόγω αδυναμίας εξόφλησης του ΕΝΦΙΑ ο μοναδικός τραπεζικός λογαριασμός του Ιδρύματος στην Εθνική Τράπεζα έχει δεσμευτεί από το καλοκαίρι του 2017 κάνοντας την συνολική κατάσταση απελπιστική. Έτσι σύντομα το Ίδρυμα θα βρεθεί στην δυσάρεστη θέση να κλείσει τις πόρτες της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος, γεγονός που θα έχει σημαντικές συνέπειες στο κοινωνικό σύνολο των Παξών και ιδίως της νεολαίας, η εξέλιξη δε αυτή θα καταστήσει πλέον ανέφικτη την υλοποίηση των προβλεπόμενων από τη συστατική πράξη του σκοπών.

Για όλους τους παραπάνω λόγους συντρέχει νόμιμη περίπτωση και άκρως κατεπείγουσα ανάγκη να μας χορηγηθεί άδεια, κατ΄ ερμηνεία της σχετικής συστατικής πράξης, για την άμεση εκποίηση με πλειοδοτική δημοπρασία των κατωτέρω περιγραφομένων ελαιοκτημάτων ιδιοκτησίας του Ιδρύματος με σκοπό α) την αντιμετώπιση των οικονομικών υποχρεώσεων του Ιδρύματος (ιδίως την καταβολή οφειλόμενου ΕΝΦΙΑ παρελθόντων ετών και ΕΝΦΙΑ τρέχοντος έτους. Λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης και τηλεφώνου) και β) την κάλυψη της δαπάνης για την επισκευή και αποκατάσταση του κτηρίου ιδιοκτησίας του Ιδρύματος εντός του οποίου (και συγκεκριμένα στον 1ο όροφο αυτού) λειτουργεί η Βιβλιοθήκη για την διατήρηση της τυπολογίας του και την επαναχρησιμοποίηση αυτού σύμφωνα με τους σκοπούς του Ιδρύματος και ειδικότερα η εκτέλεση όλων των εργασιών συντήρησης που αναφέρονται στην τεχνική έκθεση της Πολ. Μηχανικού Ευαγγελίας Κονταξή.

Ενόψει των ανωτέρω, θα πρέπει το Δικαστήριό Σας να προβεί σε ερμηνεία της άνω συστατικής πράξης του Ιδρύματός μας κατά τρόπο που να επιτρέπει την πώληση εκ μέρους μας των ως παρακάτω ακινήτων μας, τα οποία τυγχάνουν τα πλέον ασύμφορα και μη προσοδοφόρα και συγκεκριμένα:

1) Ένα ελαιόκτημα που βρίσκεται στη θέση Γιαννάς - Σουλάνενα περιοχής Τοπικής Κοινότητας Γαϊου του Δήμου Παξών δωρεά Ξανθίππης Λέκκα «Σκόγια» έκτασης 490,82 τ.μ. με εντός αυτού 14 ελαιοδένδρων, όπως αυτό περιγράφεται στο τοπογραφικό διάγραμμα του Πολ. Μηχ. Ευστάθιου Κάντα από τον Αύγουστο 2015, εκτός σχεδίου πόλεως, μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο και συνορεύει από πλευράς Α,Β,Γ-Ζ με ιδιοκτησία κληρονόμων Ματζαβίνου, από πλευράς Ζ,Η,Θ-Κ με ιδιοκτησίες Κορκοτσάκη και Αδελφών Ζερμπά, από πλευράς Κ, Λ -Ν με ιδιοκτησία Αδελφών Ζερμπά και από πλευράς Ν,Α με την επαρχιακή οδό Γαϊου - Μογγονησιού. Προτεινόμενη τιμή εκκίνησης σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. που περιέχεται στο υπ΄ αριθμ. 2/30.4.2018 πρακτικό του Δ.Σ. του Ιδρύματος να οριστεί το ποσό των 15.000 ευρώ το οποίο κρίνεται εύλογο ενόψει της θέσης και των χαρακτηριστικών του ακινήτου και το οικόπεδο να δημοπρατηθεί με δουλεία διόδου υπέρ του Δήμου Παξών εμβαδού 100 περίπου τ.μ. με τίμημα 1000 ευρώ, όπως η δίοδος αυτή περιγράφεται στο ανωτέρω τοπογραφικό διάγραμμα με στοιχεία 1,2,-7 και Ζ,Ε,Δ-Α για εξυπηρέτηση των αναγκών δημοτών.

2) Ένα ελαιόκτημα που βρίσκεται στη θέση Καμπάνης - Δέσπου Κοινότητας Πλατάνου - Φουντάνας Τοπικής Κοινότητας Μαγαζιών του Δήμου Παξών δωρεά Ιατρού Σπυρίδωνος Κρητικού έκτασης περίπου 770 τ.μ. με εντός αυτού μερικών παλαιών καχεκτικών ελαιοδένδρων, όπως αυτό εμφαίνεται και περιγράφεται στο τοπογραφικό διάγραμμα του Δ. Σικελιανού με τα στοιχεία 1,2,3, -21, 1, μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο. Προτεινόμενη τιμή εκκίνησης εκ μέρους του Δ.Σ. του Ιδρύματος το ποσό των 10.000 ευρώ, η οποία κρίνεται εύλογη ενόψει της θέσης και των χαρακτηριστικών του ακινήτου.

Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη και ουσιαστικά βάσιμη και θα αποδειχθεί από νόμιμα αποδεικτικά μέσα.

Επειδή η αξία της περιουσίας υπερβαίνει το ποσό  των 20.000 ευρώ.

Επειδή το Δικαστήριό Σας είναι καθ΄ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο σύμφωνα με την ειδική διάταξη του άρθρ. 825 ΚΠολΔικ όπως ισχύει σε συνδυασμό με το άρθρ. 10 § 2 του ν. 4182/2013 

Για τους λόγους αυτούς

και για όσα θα προσθέσουμε κατά τη συζήτηση της παρούσης και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας

ΖΗΤΑΜΕ

 

Να γίνει δεκτή η αίτησή μας αυτή.

Να μας παρασχεθεί άδεια, καθ΄ ερμηνεία της συστατικής μας πράξης, όπως προς εκπλήρωση του σκοπού της σύστασης του ιδρύματός μας προβούμε στην εκποίηση με δημοπρασία των παρακάτω ακινήτων της ιδιοκτησίας του με τους ειδικώς αναφερόμενους όρους και τιμές εκκίνησης και ειδικότερα:

1) Ένα ελαιόκτημα που βρίσκεται στη θέση Γιαννάς - Σουλάνενα περιοχής Τοπικής Κοινότητας Γαϊου του Δήμου Παξών δωρεά Ξανθίππης Λέκκα «Σκόγια» έκτασης 490,82 τ.μ. με εντός αυτού 14 ελαιοδένδρων, όπως αυτό περιγράφεται στο τοπογραφικό διάγραμμα του Πολ. Μηχ. Ευστάθιου Κάντα από τον Αύγουστο 2015, εκτός σχεδίου πόλεως, μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο και συνορεύει από πλευράς Α,Β,Γ-Ζ με ιδιοκτησία κληρονόμων Ματζαβίνου, από πλευράς Ζ,Η,Θ-Κ με ιδιοκτησίες Κορκοτσάκη και Αδελφών Ζερμπά, από πλευράς Κ, Λ -Ν με ιδιοκτησία Αδελφών Ζερμπά και από πλευράς Ν,Α με την επαρχιακή οδό Γαϊου - Μογγονησιού. Τιμή εκκίνησης το ποσό των 15.000 ευρώ και το οικόπεδο να δημοπρατηθεί με δουλεία διόδου υπέρ του Δήμου Παξών εμβαδού 100 περίπου τ.μ.  όπως περιγράφεται στο ανωτέρω τοπογραφικό διάγραμμα με στοιχεία 1,2,-7 και Ζ,Ε,Δ-Α και

2) Ένα ελαιόκτημα που βρίσκεται στη θέση Καμπάνης - Δέσπου Κοινότητας Πλατάνου - Φουντάνας Τοπικής Κοινότητας Μαγαζιών του Δήμου Παξών δωρεά Ιατρού Σπυρίδωνος Κρητικού έκτασης περίπου 770 τ.μ. με εντός αυτού μερικών παλαιών καχεκτικών ελαιοδένδρων, όπως αυτό εμφαίνεται και περιγράφεται στο τοπογραφικό διάγραμμα του Δ. Σικελιανού με τα στοιχεία 1,2,3, -21, 1, μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο. Τιμή εκκίνησης  το ποσό των 10.000 ευρώ.

Να διαταχθούν τα νόμιμα.

Πάτρα, 2 Ιανουαρίου 2019

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος (ΑΜ/ΔΣΠ 1107)

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΚΑΝΑΡΗ 45, ΠΑΤΡΑ 26 222

ΤΗΛ. 2610322253

Δικάσιμος για την συζήτηση της ανωτέρω αίτησης ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πατρών  έχει οριστεί η 9η Μαΐου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 πμ..

Πάτρα, 1 Απριλίου 2019

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΚΑΝΑΡΗ 45, ΠΑΤΡΑ 26 222

ΤΗΛ. 2610322253

 

 
{